سمت راست

شهید غلامحسین نقنه ای

چه مردان مردی از آتش گذشتند
یاد باد راد مردانی که در سال های حماسه و خون
پاره های آهن داغ را به جان خریدند
تا ما داغ و ننگ بر پیشانی نداشته باشیم ...
آنان دولا دولا دویدند تا ما راست راست راه بریم
و اینجا جایی است برای یادی از آن رادمردان آن مردان بی ادعا

***************************

شهید غلامحسین نقنه ای


ساده بود آنقدر ساده که در باور نمی گنجد
با هم و چند تا از بچه ها از گردان امیر المومنین علیه السلام رفتیم گردان یونس علیه السلام
قبل از عملیات کربلای چهار اونجا مسئولیت یکی از دسته ها را قبول کرد
آنقدر ساده بود که فکر می کرد بچه های رزمنده را نباید بهشون امر و نهی کند صبح برای ورزش صبحگاهی می رفتیم که بدویم هر یکی از بچه ها شلنگ و تخته به این طرف و اونطرف می رفتند رفتم کنارش و گفتم ببین چیکارشون میکنم ...
اومدم از دسته بیرون داد زدم سرشون و به خطشون کردم اونا رو بیش از هر روز دواندم و بعد نرمش دادم و حسابی خسته و کوفته فرستادمشون تو چادر ها بعد گفتم : باید اینا را جمعشون کنی وگرنه شب عملیان کم میارن .
ولی او هیچگاه سادگی خودش را از دست نداد ...
وقتی شب عملیات به بلجانیه رسیدم تیر به کتفش خورده بود و لبخندی ملیح زیر نور منورهای رنگارنگ بر لبانش شکفت .
ـ کجایی ... اینا جنگیدن بلد نیستند ...
با هم راه افتادیم تا صبح هر چه در چنته داشتیم رو کردیم جواب نداد ...
او که در زدن آر پی جی مهارت شگفت آوری داشت برای زدن تیربار دشمن با کمک من چند تا شلیک کرد ولی بنابر این بود که تیربار خاموش نشه همه بچه ها را نزدیک صبح به عقب فرستادم قبل از خودم او را که نمی توانست تند بدود را هم عقب فرستادم یه آرپی جی آماده کردم و پس از چند دقیقه شروع به دویدن کردم ... عراقیه تازه متوجه ما شده بود تیربار را برگرداند و شروع کرد به شلیک ...
از دور و بر همه وجودم تیر رد می شد ناگهان به غلامحسین رسیدم اومدم کنارش او که دولا دولا می دوید یه تیر از کمرش وارد شد و سینه اش را شکافت غلطی زد و پایین خاکریز افتاد ایستادم ، برگشتم به سمت تیربار و آخرین آر پی جی را شلیک کردم ...
اما در میان نیزارها زیر نور منورهای رنگارنگ جشن عروج عبدی صالح بپا شده بود و ساده ترین انسانی که در عمرم مثل او را سراغ ندارم به آسمان پرکشید ...
شهید غلامحسین نقنه ای دومین شهید خانواده بود و به برادر شهیدش (که در ناو شکن پیگان به فیض شهادت نائل شده بود ) پیوست .

دسترسی به سایر قسمت های سایت

ارتباط با ما